Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym „sorbud.pl"

 

obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

 

Wstęp

1.       Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „sorbud.pl".

2.       Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

 

 

§1

Strony transakcji

 

1.       Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym „sorbud.pl" (zwaną dalej Nabywcą) może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna.

2.       Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego „sorbud.pl" (zwaną dalej Sprzedawcą) jest właściciel Sklepu - SORPLEX Sebastian Ornaf.

3.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

a)      komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu,

b)      przeglądarki internetowe: Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0, Firefox co najmniej w wersji 2.0 lub Opera co najmniej w wersji 7.0.,

c)       posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 

 

§ 2

Przedmiot transakcji

 

1.       Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego „sorbud.pl".

2.       Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego „sorbud.pl" wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

3.       Cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.

 

 

§3

Składanie zamówień

 

1.       Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna.

2.       Składanie zamówień w sklepie internetowym „sorbud.pl" odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie WWW Sklepu, przy opisie danego produktu.

3.       Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4.       Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

 

 

§ 4

Realizacja zamówień

 

1.       Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

2.       Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

3.       Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym „sorbud.pl" musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą pocztą e-mail celem potwierdzenia dostępności produktu i ceny, oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. Dopiero z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę złożonego zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą umowy sprzedaży produktu.

 

 

§ 5

Formy płatności

 

1.      Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a)      gotówką przy odbiorze towaru.

b)      przelewem tradycyjnym, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy.

c)      płatnościami PayU, przed dostawą towaru na konto PayU Sprzedawcy.

d)      przelewem tradycyjnym, po dostawie towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy

2.      Z chwilą wpłynięcia należności na rachunek bankowy lub konto PayU Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z paragonem lub fakturą.

 

 

 

§ 6

Paragony, faktury

 

1.       Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura.

2.       Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki. W przypadku braku paragonu należy zgłosić to w dniu dostawy pracownikowi firmy kurierskiej, ewentualnie drogą e-mailową na adres Sprzedawcy.

3.       Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego „sorbud.pl" do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 

 

§ 7

Dostawa produktu

 

1.       Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym „sorbud.pl" realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Termin realizacji zamówienia wynosi od 2-3 dni roboczych a termin dostawy od 1-2 dni roboczych. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny, sklep internetowy zawiadomi o tym Nabywcę w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną.

3.       W wypadku, gdy sklep internetowy nie może dostarczyć zamówionego towaru z powodu choćby przejściowej niemożności dostarczenia towaru o właściwościach zamówionych przez Nabywcę, sklep internetowy może zwolnić się z zobowiązania przez dostawę towaru zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. W takim przypadku sklep internetowy poinformuje o tym Nabywcę na piśmie oraz o prawie Nabywcy nieprzyjęcia takiego towaru zastępczego i odstąpienia od umowy, ze zwrotem towaru zastępczego na koszt sklepu internetowego.

4.       W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w §8. Zwrot towaru zastępczego następuje w takim wypadku na koszt sklepu internetowego.

5.       Sprzedawca dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.       Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez pracowników Sprzedawcy przed potwierdzeniem zamówienia i dostawą towaru do Nabywcy.

7.       Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8.       Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz powinien zastosować się do zaleceń określonych w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu.

 

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

 

1.       Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.       Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.       W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7.       Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.       Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.       Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10.   Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11.   Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.   Wzór formularza odstąpienia od umowy mogą Państwo pobrać klikając w następujący link.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

1.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

3.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

 

§ 9

Gwarancje

 

1.       Wszystkie produkty oferowane w sklepie „sorbud.pl" są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.       Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3.       Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, który jest konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

 

§ 10

Reklamacje

 

1.       SORPLEX Sebastian Ornaf podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.       Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę SORPLEX o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SORPLEX Sebastian Ornaf ul. Kresowa11/15, 95-200 Pabianice, mailowo pod adres kontakt@sorbud.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.       W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.       Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.       SORPLEX Sebastian Ornaf jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.       Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@sorbud.pl.

8.       Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

§ 11

Ochrona danych osobowych

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

 

§ 12

Informacja handlowa

 

Informacje dotyczące informacji handlowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1.       Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy Nabywcą a sklepem internetowym podlegają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym polskim sądom powszechnym. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.